Kroki konieczne do podjęcia budowy budynku mieszkalnego

Kroki konieczne do podjęcia budowy budynku mieszkalnego

Budowa budynku mieszkalnego to przedsięwzięcie co do którego konieczne jest podjęcie różnorodnych prac mających na celu przygotowanie terenu przyszłej zabudowy. Pierwszym działaniem jest geodezyjne wytyczenie obiektów na placu budowy, dalej prawdopodobnie będziemy musieli zrobić niwelację terenu, są to odpowiednie pomiary dotyczące różnic w wysokościach określonych punktów w terenie budowlanym. Potem należy odpowiednio rozplanować i zagospodarować teren, wlicza się to między innymi tymczasowe budynku np. garaże czy pomieszczenia dla ekipy budowlanej. Ostatnią niezbędną pracą przygotowawczą jest przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej. Bez tych robót nie będzie możliwości efektywnego podjęcia prac, a zaniedbanie mogą doprowadzić do niepotrzebnych i bardzo kosztownych opóźnień. Oczywiście inwestor jest zobowiązany powiadomić właściwy organ i projektanta odpowiedzialnego za projekt o rozpoczęciu budowy budynku, wymagającej pozwolenia. Musi to uczynić 7 dni przed rozpoczęciem prac. Do tego wszystkiego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Dawniej często zdarzyły się przypadki niedopełnienia odpowiednich formalności, które również pociągały za sobą określone skutki. Obecnie jednak w czasie kryzysu większość inwestorów nie pozwala sobie na popełnianie prostych błędów już w początkowej fazie realizacji projektu budowlanego.