Co to jest podatek od nieruchomości

Co to jest podatek od nieruchomości

Z definicji podatek od nieruchomości jest to podatek, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Przyjrzyjmy się, co dokładnie podlega a co nie podlega temu opodatkowaniu. Podatkowi od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku, podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem następujące rodzaje gruntów i nieruchomości: użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, nieruchomość będąca własnością obcego państwa albo międzynarodowej organizacji, lub też przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji mających prawa do przywilejów i immunitetów, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz terenów na których znajdują się zbiorniki wodne retencyjne lub też elektrownie wodne, grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, nieruchomości użytkowane przez jednostki samorządów terytorialnych, grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych. Minister Finansów rokrocznie ustala maksymalne stawki podatków od nieruchomości.